Ως ευάλωτος νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Πρόκειται επί της ουσίας για τους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης. Τέτοιοι ευάλωτοι οφειλέτες είναι εκείνοι που είτε έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, είτε έχει κατασχεθεί η κύρια κατοικία τους, είτε έχουν καταρτίσει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών τους,

Οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν την κύρια κατοικία τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, σε νομικό δηλαδή πρόσωπο ιδιωτικού που θα αναλαμβάνει την απόκτηση, τη μίσθωση και τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη. Η μίσθωση θα διαρκεί για 12 έτη και είναι δυνατόν να καταγγελθεί εάν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλλει τρία μισθώματα. Η καταγγελία της μίσθωσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς.

Αν η μίσθωση εξελιχθεί ομαλά και ο οφειλέτης-μισθωτής καταβάλλει τελικά όλα τα μισθώματα, μπορεί ακολούθως να επαναγοράσει την κύρια κατοικία του, η οποία είχε μεταβιβαστεί στον φορέα. Αυτό μπορεί να συμβεί και ενόσω διαρκεί η μίσθωση, ωστόσο ο οφειλέτης πρέπει σε αυτή την περίπτωση να καταβάλλει στον φορέα την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, τα 12 δηλαδή έτη και επιπρόσθετα το τίμημα επαναγοράς.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας αυτής, επιβάλλεται προηγουμένως η έκδοση βεβαίωσης, η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Με την έκδοση της βεβαίωσης αυτής, παράλληλα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στους χρηματοδοτικούς φορείς-τράπεζες. Η σχετική βεβαίωση θα χορηγείται με την υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς Τaxisnet, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που βρίσκεται στο gov.gr.

Ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Η ανάκτηση των δεδομένων του οφειλέτη είναι αυτόματη μέσω των συστημάτων της ΑΑΔΕ και η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού ως ευάλωτου.

Ο οφειλέτης καλείται κατά την υποβολή της αίτησής του να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και την ακίνητη περιουσία και τις οικογενειακές καταθέσεις που διατηρεί σε χώρες εκτός Ελλάδος. Έπειτα, επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του και παράλληλα υποβάλλει τις απαιτούμενες από την πλατφόρμα υπεύθυνες δηλώσεις

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκδίδεται βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει μοναδικό αριθμό ελέγχου γνησιότητάς της και η ισχύς της είναι για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.