Η Ολομέλεια του ΑΠ με την απόφαση της ΟλΑΠ ποιν. 3/2021 επέλυσε οριστικά το ζήτημα του αν αν δικαστές, εισαγγελείς και γραμματείς χαρακτηριζόνται ως “τρίτοι” για τη στοιχειοθέτηση των αδικημάτων της δυσφήμησης και συκοφαντικής δυσφήμησης (362-363ΠΚ). Για την έννοια του τρίτου έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός αντικρουόμενων αποφάσεων στο παρελθόν ακόμα και του ίδιου του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια, «στην έννοια του “τρίτου”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 362-363 ΠΚ, εφόσον δεν θεσπίζεται με αυτές οποιαδήποτε εξαίρεση ή διάκριση, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε, πλην του δυσφημουμένου, φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι υπάλληλοι του δικαστηρίου, οι δικηγόροι, οι δικαστικοί επιμελητές, τα μέλη πειθαρχικών συμβουλίων, επιτροπών, ανεξάρτητων αρχών κ.λ.π., που έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο του δυσφημιστικού ισχυρισμού ή της διάδοσης, έστω και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αρκεί το γεγονός να είναι επιλήψιμο γι’ αυτόν, στον οποίο αποδίδεται».